2013-2017 - Introductie van sojateelt in Vlaanderen

Project partners

ILVO

inagro - onderzoek & advies in land- & tuinbouw

KULeuven

Agentschap innoveren en ondernemen

Co-financiering

Boerenbond - trouw aan land- en tuinbouw

BEMEF - APFACA

Alpro

Colruyt group

Agrifirm

AVEVE zaden

Soja-project 2013 - 2017

Behaalde projectresultaten

Het project is opgebouwd uit zes werkpakketen waar aandacht wordt gegeven aan zowel kennisopbouwend onderzoek als de economische haalbaarheid en rendabiliteit. En natuurlijk wordt een volledig werkpakket toegekend aan het communiceren van de opgedane kennis naar de landbouwers, die we zoveel mogelijk proberen te betrekken tijdens het project.

Selectie en evaluatie van sojarassen (werkpakket 1)

Tijdens het eerste werkpakket worden sojarassen gescreend naar hun potentieel onder Vlaamse teeltomstandigheden. Koude- en vorsttolerantie worden onderzocht. Aan de hand van veldproeven worden het opbrengstpotentieel en de afrijpingsmogelijkheden ingeschat. Verdere analyses in het labo zullen meer duidelijkheid creëren over de kwaliteit van de sojabonen geteeld onder Vlaamse omstandigheden.

Inoculatie met stikstoffixerende bacteriën (werkpakket 2)

Zoals andere vlinderbloemigen (leguminosen) is de sojaplant in staat om symbiotische interacties aan te gaan met stikstoffixerende bodembacteriën. Deze belangrijke groep bacteriën wordt aangeduid met de naam rhizobia en bevat ondermeer het geslacht Bradyrhizobium, dat in symbiose leeft met soja. Doordat deze Bradyrhizobium bacteriën niet van nature aanwezig zijn in onze Vlaamse gronden (en in vele andere sojaproducerende regio’s), wordt aangeraden om de grond te inoculeren met deze bacteriën om de opbrengst te optimaliseren. Verschillende commerciële producten zijn hiervoor verkrijgbaar. De effectiviteit en efficiëntie van verschillende producten worden in dit werkpakket geëvalueerd.

Gewasbescherming (werkpakket 3)

Willen we een rendabele sojateelt realiseren in Vlaanderen dan is het uitermate belangrijk om enerzijds de onkruiddruk binnen de perken te houden en anderzijds om de belangrijkste ziekten en plagen die in Vlaanderen een mogelijke bedreiging vormen voor de teelt te gaan identificeren en controleren. In dit werkpakket wordt gefocust op de bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen in de sojateelt met als doel een adequate en duurzame beheersingsstrategie (IPM = Integrated Pest Management) uit te werken voor soja in onze regio.

Optimalisatie van de teelttechniek (werkpakket 4)

Teelttechnische aspecten van de sojateelt zijn sterk verschillend naargelang de regio en de breedtegraad. Klimatologische en pedologische omstandigheden zijn sleutelfactoren voor plantengroei. Verder bouwend op informatie beschikbaar uit de ons omringende gebieden en uit gelijkaardige regio’s in de VS en Canada worden in dit werkpakket diverse aspecten van de sojateelt geoptimaliseerd voor Vlaanderen. Aandacht wordt geschonken aan plantdichtheid, rijenafstand, zaaitijdstip en bemesting.

Valorisatiemogelijkheden en rendabiliteit van sojateelt in Vlaanderen (werkpakket 5)

Het al dan niet introduceren van de sojateelt in Vlaanderen zal afhangen van het effect van het telen van soja op de bedrijfsrendabiliteit. Binnen dit werkpakket worden eerst op een kwalitatieve manier valorisatietrajecten voor soja in beeld gebracht. Een valorisatietraject is een afzetmogelijkheid voor de landbouwer waarvoor hij één of andere vorm van vergoeding krijgt. Meestal is dit een financiële vergoeding. Op basis van de geïdentificeerde valorisatietrajecten wordt een lineair programmeringsmodel opgebouwd om de economische haalbaarheid van de verschillende valorisatietrajecten te evalueren en na te gaan welke parameters hier het meeste invloed op hebben.

Participatie en kennisverspreiding (werkpakket 6)

De overdracht van beloftevol onderzoek naar daadwerkelijk toegepaste innovatie is een uitermate belangrijke stap die vaak nogal stroef verloopt. Een onderzoeksproject kan pas echt succesvol zijn wanneer dit leidt tot een concrete verandering voor de eindgebruiker. Een optimale valorisatie houdt een vertaling in van wetenschappelijke resultaten naar een gericht en toepasbaar advies voor de landbouwer waarbij getracht wordt de kennis maximaal te verspreiden. Tijdens dit werkpakket wordt deze uitdaging aangepakt.

Volgende taken staan alvast op het programma:

  • Participatief traject: continue interactie tussen landbouwers en onderzoekers
  • Demonstratieve proefplatformen bij landbouwers
  • Workshop
  • Teelthandleiding
  • Voorlichtingsvergaderingen
  • Website en nieuwsbrieven
  • Communicatie: schriftelijke publicaties en mondelinge voordrachten

© .